giodo

Szanowni Rodz­ice, Uczniowie, Nauczyciele

W związku z pro­ponowanymi przez Min­is­terstwo Edukacji Nar­o­dowej zmi­anami w sys­temie oświaty prosimy o zapoz­nanie się z zamieszczanymi niżej stanowiskami, apelami insty­tucji, sto­warzyszeń i innych pod­miotów w przed­miotowej sprawie. W miarę pojaw­ia­nia się kole­jnych będą one sukcesy­wnie dodawane.

Apel z okazji 11 listopada

19-​11-​2016 Wyświetleń:63 Ważne Super User - avatar Super User

Dnia 9 listopada w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji nad­chodzącego Święta Niepodległości. Na samym początku przed­staw­iciele Samorządu Uczniowskiego przy­witali zebranych gości i przy­pom­nieli his­torię dnia 11 listopada…

Czy­taj więcej

Warsz­taty z pier­wszej pomocy

19-​11-​2016 Wyświetleń:50 Aktu­al­ności Super User - avatar Super User

Dnia 10.11.2016r. klasa 3d wzięła udział w zaję­ci­ach pier­wszej pomocy orga­ni­zowanych przez Krakowskie Pogo­towie Ratunkowe przy ul.św.Łazarza. Uczniowie od środka obe­jrzeli karetkę, zobaczyli prace ratown­ików na dys­pozy­tornii. Dużo czasu poświę­cili nauce…

Czy­taj więcej

Wycieczka klas 2a i 2d do Warszawy

19-​11-​2016 Wyświetleń:95 Ważne Super User - avatar Super User

W październiku (24.1026.10.2016r.) klasy 2a i 2d wyjechały na trzy dni do stol­icy. Pro­gram wycieczki obfi­tował w zwiedzanie pięknych, wartoś­ciowych lit­er­acko, his­to­rycznie i kul­tur­owo miejsc. Młodzież odwiedz­iła Muzeum Powstania…

Czy­taj więcej

Warsz­taty pt. Multiwyszukiwanie

19-​11-​2016 Wyświetleń:48 Aktu­al­ności Super User - avatar Super User

W październiku klasy drugie uczest­niczyły w warsz­tat­ach w BW przy ul. Rajskiej. Zaję­cia doty­czyły kat­a­logu elek­tron­icznego i zapoz­na­nia się z nim. Przeprowad­zone zostały ćwiczenia doskon­alące umiejęt­ność korzys­ta­nia z kat­a­logów elektronicznych…

Czy­taj więcej

Zdoby­wamy Odz­nakę Przy­ja­ciela Krakowa

16-​11-​2016 Wyświetleń:31 Aktu­al­ności Super User - avatar Super User

Nar­o­dowe Święto Niepodległości — akty­wnie, właśnie w tym dniu uczniowie naszej szkoły zain­au­gurowali spac­ery z Kołem Grodzkim PTTK w ramach akcji „Zdoby­wamy Odz­nakę Przy­ja­ciela Krakowa” . Temat spaceru — Drogi…

Czy­taj więcej

Klasy trze­cie na warsz­tat­ach pt. Z etnog…

04-​11-​2016 Wyświetleń:99 Aktu­al­ności Super User - avatar Super User

W ramach pod­noszenia poziomu czytel­nictwa i zain­tere­sowa­nia młodzieży etno­grafią uczniowie klas trze­cich wzięli udział w w warsz­tat­ach w BW przy ul. Rajskiej. W cza­sie zajęć poz­nali poję­cie Pod­hala i górala. Pracując…

Czy­taj więcej

Ślubowanie Pier­wszych Klas Gimnazjalnyc…

31-​10-​2016 Wyświetleń:147 Ważne Super User - avatar Super User

Dnia 28.10.2016r. uczniowie naszej szkoły uczest­niczyli w 98.rocznicy wyz­wole­nia Miasta Krakowa a tym samym w uroczystym ślubowa­niu gim­naz­jal­istów na Rynku Głównym. Uroczys­tości rozpoczęte zostały wys­trza­łami z armaty, kole­jno Prezy­dent Miasta…

Czy­taj więcej

Podróże do krainy Bajkozofii

28-​10-​2016 Wyświetleń:115 Ważne Super User - avatar Super User

W październiku klasy 1c i 1e uczest­niczyły w warsz­tat­ach pt. Podróże do krainy Bajko­zofii w Bib­liotece Wojew­ódzkiej przy ul. Rajskiej. Zaję­cia te prowadz­iła Pani dr Wanda Matras — pra­cownik Uniwersytetu…

Czy­taj więcej
Zdobądź rzetelną wiedzę

Zdobądź rzetelną wiedzę

Czy­taj więcej
Wykreuj swoją przestrzeń

Wykreuj swoją przestrzeń

Czy­taj więcej
Zaprojektuj swoją przyszłość

Zapro­jek­tuj swoją przyszłość

Czy­taj więcej
Na dobry początek...

Na dobry początek…

Czy­taj więcej

Rekru­tacja

Zapro­jek­tuj swoją przyszłość…

Czy­taj dalej…

Egza­min gimnazjalny

Zdobądź wiedzę i dostań się do najlep­szego i wymar­zonego liceum

Czy­taj dalej…

Pro­jekty

Wykreuj swoją przestrzeń

Czy­taj dalej…

Go to top
JSN Boot tem­plate designed by Joom​laShine​.com