giodo

« »
NOWE LICEUM W SAMYM CEN­TRUM KRAKOWA PRO­PONOWANE KLASY : {xtypo_rounded1}Klasa A Rozsz­erze­nie obow­iązkowe : język pol­ski, his­to­ria W klasie II
Kandy­daci z gim­nazjów obję­tych infor­maty­cznym sys­te­mem rekru­ta­cyjnym logują się do sytemu z wyko­rzys­taniem numeru PESEL oraz hasła dostępowego, które otrzy­mują w swoich szkołach. Kandydaci …
Dzień otwarty 31 maja 2017 (środa) w godz­i­nach 12.0018.00 W cza­sie trwa­nia dnia otwartego będą Państwo mogli zobaczyć sale lek­cyjne, zaplecze dydak­ty­czne oraz spotkać się z …

SPInKa – Szkolny Punkt Infor­ma­cji I Kari…

03-​09-​2017 Wyświetleń:129 Aktu­al­ności Super User - avatar Super User

W naszej szkole od 1 wrześ­nia 2017 roku w ramach pro­jektu „Mod­ern­iza­cja ksz­tałce­nia zawodowego w Małopolsce II” w zakre­sie doradztwa eduka­cyjno — zawodowego” zostanie utwor­zony Szkolny Punkt Infor­ma­cji i Kariery…

Czy­taj więcej

Dzień Patrona 1 czer­wca 2017 r.

09-​06-​2017 Wyświetleń:275 Aktu­al­ności Super User - avatar Super User

Dnia 1 czer­wca 2017r. w naszym gim­nazjum obchodzil­iśmy wielkie święto — Dzień Patrona — ks.Jana Twar­dowskiego. Uroczys­tości zaczęły się o godz. 8.30 w auli . Uczniowie klas pier­wszych przed­staw­ili krótką prezen­tację na…

Czy­taj więcej

Turniej Jed­nego wier­sza o laur jubilata

31-​05-​2017 Wyświetleń:174 Aktu­al­ności Super User - avatar Super User

Młodzieżowy Dom Kul­tury przy ulicy Beskidzkiej w Krakowie od paru lat orga­nizuje Turniej jed­nego wier­sza o Laur Jubi­lata. Zadaniem uczest­ników jest napisanie wier­sza o dowol­nej tem­atyce. Jeśli wiersz zostanie wybrane…

Czy­taj więcej

Zielona Szkoła w Bukowinie Tatrzańskiej

25-​05-​2017 Wyświetleń:410 Aktu­al­ności Super User - avatar Super User

Jak co roku maj to czas relaksu i inte­gracji na tzw. „zielonych szkołach” W dn. 812.05 klasy 1a i 1c miały okazję odpoczy­wać w Bukowinie Tatrza­ńskiej. Biuro Podróży „Obieżyświat” zorganizowało…

Czy­taj więcej

Zmarła pani Elż­bi­eta Czarnecka

11-​05-​2017 Wyświetleń:426 Aktu­al­ności Super User - avatar Super User

Ze smutkiem infor­mu­jemy, że 6 maja 2017 roku zmarła Pani Elż­bi­eta Czar­necka, wielo­letni pra­cownik Szkoły Pod­sta­wowej nr 20 i Gim­nazjum nr 4 w Krakowie, Ped­a­gog — Człowiek Wielkiego Serca. Z wyrazami…

Czy­taj więcej

Zaję­cia na temat samorządności

10-​05-​2017 Wyświetleń:228 Aktu­al­ności Super User - avatar Super User

Dnia 8 maja br. uczniowie naszego Gim­nazjum, klas 2a i 2c, wzięli udział w zaję­ci­ach na temat samorządności.Zostały one przy­go­towane w ramach spec­jal­nego pro­jektu przy­bliża­jącego temat Małopol­ski. Wykład, zaprezen­towany przez…

Czy­taj więcej

Witaj Majowa Jutrzenko

29-​04-​2017 Wyświetleń:293 Aktu­al­ności Super User - avatar Super User

Pod tym hasłem uczniowie naszej szkoły, pod kierunk­iem pani Anny Ostafin i Pani Edyty Zaremby, przy­go­towali apel z okazji rocznicy uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3 Maja. Całe wydarze­nie rozpoczęło od uroczys­tego powitania…

Czy­taj więcej

Apel z okazji Świąt Wielka­noc­nych 12.04

13-​04-​2017 Wyświetleń:385 Ważne Super User - avatar Super User

Alleluja! Pan Zmartwych­w­stał! Z okazji nad­chodzą­cych Świąt Wielka­noc­nych w szkole odbył się pełen zad­umy i radości apel. Przed­staw­iciele Samorządu Uczniowskiego,Julia Pietruszka oraz Krys­t­ian Kroczek, wprowadzili nas w atmos­ferę Wielkiego Tygod­nia. Opowiedzieli…

Czy­taj więcej
Zdobądź rzetelną wiedzę

Zdobądź rzetelną wiedzę

Czy­taj więcej
Wykreuj swoją przestrzeń

Wykreuj swoją przestrzeń

Czy­taj więcej
Zaprojektuj swoją przyszłość

Zapro­jek­tuj swoją przyszłość

Czy­taj więcej
Na dobry początek...

Na dobry początek…

Czy­taj więcej

Rekru­tacja

Zapro­jek­tuj swoją przyszłość…

Czy­taj dalej…

Egza­min gimnazjalny

Zdobądź wiedzę i dostań się do najlep­szego i wymar­zonego liceum

Czy­taj dalej…

Pro­jekty

Wykreuj swoją przestrzeń

Czy­taj dalej…

Go to top
JSN Boot tem­plate designed by Joom​laShine​.com