Wyniki etapu szkol­nego Małopol­skiego Dyk…

21-​10-​2016 Wyświetleń:16 Aktu­al­ności Super User - avatar Super User

Liczba wszys­t­kich uczniów biorą­cych udział:47 Uczniowie, którzy uzyskali 60 % punk­tów (i więcej): 1 miejsce: Emilia Syn­owiec 82,5 % p 2 miejsce: Marcin Wątko 78% p i Grze­gorz Fibiger 78%p 3 miejsce: Alek­san­dra Tokarczyk…

Czy­taj więcej

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

18-​10-​2016 Wyświetleń:78 Ważne Super User - avatar Super User

Dnia 13.10.2016r. uroczyś­cie obchodzil­iśmy Dzień KEN oraz ślubowanie uczniów klas pier­wszych. Uczniowie, nauczy­ciele, rodz­ice zebrali się w auli naszego Gim­nazjum. Przed­staw­iciele Samorządu Uczniowskiego przy­witali zebranych gości. Kole­jno, po odśpiewa­niu hymnu, przy…

Czy­taj więcej

Spotkanie młodzieży z pis­arzem — Andrzej…

17-​10-​2016 Wyświetleń:29 Ważne Super User - avatar Super User

Dnia 6.10. 2016r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotka­niu z pis­arzem Andrze­jem Pilip­iukiem. Jest to twórca lit­er­atury fan­tasy. Na samym początku jeden z pra­cown­ików bib­lioteki przed­stawił jego twór­c­zość oraz…

Czy­taj więcej

Warsz­taty pt. Rola książki i biblioteki …

17-​10-​2016 Wyświetleń:25 Aktu­al­ności Super User - avatar Super User

W okre­sie października klasy 1a, 1b, 1d, uczest­niczyły w warsz­tat­ach pt. Rola książki i bib­lioteki na przestrzeni wieków. Pod­czas zajęć uczniowie zapoz­nali się ze znacze­niem słowa „bib­lioteka” oraz z charakterystycznymi…

Czy­taj więcej

Małopol­skie Dyk­tando Niepodleglościowe …

07-​10-​2016 Wyświetleń:496 Aktu­al­ności Super User - avatar Super User

Dnia 4.10.2016r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Małopol­skim Dyk­tandzie Niepodle­gloś­ciowym „Po pol­sku o his­torii” orga­ni­zowanym przez Małopol­skie Kura­to­rium Oświaty. Zadaniem uczest­ników było napisanie dyk­taowanego tek­stu z poprawnym uży­ciem zasad ortografii…

Czy­taj więcej

Warsz­taty pt. Kryzys i pros­per­ity w Muze…

07-​10-​2016 Wyświetleń:26 Aktu­al­ności Super User - avatar Super User

Dnia 4.10.2016r. uczniowie klasy 2d wzięli udział w warsz­tat­ach pt. Kryzys i pros­per­ity w Muzeum im. Emeryka Hutten-​Czapskiego. Po przy­wi­ta­niu z prze­wod­nikiem uczniowie zwiedzili muzeum, po czym przys­tąpili do pracy…

Czy­taj więcej

Coroczny Turniej Piłkarski dla szkół gim…

07-​10-​2016 Wyświetleń:742 Ważne Super User - avatar Super User

W dni­ach 2930 wrześ­nia 2016r. na boisku Gim­nazjum nr 28 przy ul. Bujaka odbył się coroczny Turniej Piłkarski dla szkół gim­naz­jal­nych. Orga­ni­za­torami, obok gospo­darzy Gim­nazjum nr 28, byli: Odd­ział IV

Czy­taj więcej

Parada Szkol­nych Patronów

07-​10-​2016 Wyświetleń:364 Ważne Super User - avatar Super User

W pier­wszą sobotę października przed­staw­iciele naszej szkoły uczest­niczyli w Paradzie Szkol­nych Patronów. Parada połąc­zona została ze Świętem Dziel­nic Miasta Krakowa. Zbiórka uczniów z różnych krakows­kich szkół miała miejsce w samo…

Czy­taj więcej
Zdobądź rzetelną wiedzę

Zdobądź rzetelną wiedzę

Czy­taj więcej
Wykreuj swoją przestrzeń

Wykreuj swoją przestrzeń

Czy­taj więcej
Zaprojektuj swoją przyszłość

Zapro­jek­tuj swoją przyszłość

Czy­taj więcej
Na dobry początek...

Na dobry początek…

Czy­taj więcej

Rekru­tacja

Zapro­jek­tuj swoją przyszłość…

Czy­taj dalej…

Egza­min gimnazjalny

Zdobądź wiedzę i dostań się do najlep­szego i wymar­zonego liceum

Czy­taj dalej…

Pro­jekty

Wykreuj swoją przestrzeń

Czy­taj dalej…

Go to top
JSN Boot tem­plate designed by Joom​laShine​.com